Beleidsplan 2015 - 2018 van de stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival

1. Doelen van het beleid

In de statuten van de stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival is onder meer de doelstelling van de stichting opgenomen. Deze is als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel: gelden en andere zaken te verzamelen die ter beschikking gesteld worden van en dienen tot instandhouding van het Nederlands Gregoriaans Festival.

De stichting richt zich louter op de ondersteuning van het Nederlands Gregoriaans Festival dat periodiek in Nederland wordt gehouden. In de beleidsperiode zal de doelstelling ten uitvoer worden gelegd.

2. Middelen ter verwezenlijking

De stichting Vrienden van het NGF zal haar doel trachten te verwezenlijken door het werven van vrienden, begunstigers en stichters, die jaarlijks een financiele bijdrage leveren. Ter binding en bevordering van een financiele bijdrage komt elke soort donateur, afhankelijk van de geschonken bijdrage in aanmerking voor een beloning in natura, in de vorm van gratis concerten, cd s enzovoorts.

In de beleidsperiode zal allereerst worden onderzocht langs welke verschillende lijnen vrienden kunnen worden gezocht en gevonden. Er zal bekendheid worden gegeven aan de Vrienden door middel van een (eigen) website. Opdracht zal worden gegeven deze site te ontwikkelen. Vooralsnog heeft de stichting Vrienden een plaats gevonden op de website van de stichting Nederlands Gregoriaans Festival.

In samenhang met bovenstaande wordt door het bestuur opdracht verleend om een herkenbaar en aansprekend logo te ontwerpen zodat er een samenhangend geheel van publicitaire uitingen kan worden gerealiseerd. Ook andere (digitale) media zullen in beeld worden gebracht en benut. Het bestuur zal voor het verwerkelijken van deze taak een beroep doen op vrijwilligers.

Om een brede verankering te bewerkstelligen in de Nederlandse wereld van het gregoriaans zal het bestuur zich terdege op de hoogte stellen van zo veel mogelijk andere, bestaande en te ontwikkelen initiatieven en organisaties die zich voor dit cultureel en kerkelijk erfgoed inzetten op het terrein van studie en beoefening. Met hen zal contact worden gelegd en onderhouden om de nodige samenwerking te kunnen realiseren. In het bijzonder zal hierbij de aandacht uitgaan naar r.-k. instanties (parochies en bisdommen). Daarnaast zal contact worden gezocht met andere seculiere culturele instanties (organisaties) die manifestaties, evenementen en festivals op verwante terreinen (helpen) organiseren.

Ook zullen donateurs worden gezocht via de contacten die zijn verzameld bij gelegenheid van de eerste vijf edities van het Nederlands Gregoriaans Festival (2006 – 2014).

3. Fasering van de realisatie

In 2015 zal tijdens bestuursoverleg worden vastgesteld wie met de uitvoering van deze taken zal worden belast. In het bijzonder zal worden bepaald hoe de aandacht van de bestuursleden zal worden verdeeld over de parochies, bisdommen en provincies van Nederland. Tegelijkertijd zal een inventarisatie worden gemaakt van die initiatieven op het terrein van het gregoriaans – van welke aard dan ook – waarmee de Vrienden van het NGF contact willen onderhouden, zowel in Nederland als in het ons omringend buitenland.

4. Overige aandachtspunten

Met het bestuur van de stichting Nederlands Gregoriaans Festival zal eenmaal per jaar worden overlegd over de mogelijkheden van de Vrienden ter ondersteuning van het Festival.

Overigens zullen de gewone verplichtingen die voortvloeien uit de statuten worden uitgevoerd, zoals onder meer een rooster van aftreden en verslaglegging (inhoudelijk en financieel).

's-Hertogenbosch, april 2015