1. Doel

Het NGF wil een levende en levendige traditie van het gregoriaans bevorderen, in het bijzonder als cultureel erfgoed. Het gregoriaans repertoire vormt een basiselement van de West-Europese muziek en is een verbindende schakel met culturen uit het Midden-Oosten.
Het bestuur van de Stichting Nederlands Gregoriaans Festival streeft ernaar ook in de komende vier jaren de statutaire doelstellingen te verwezenlijken. Het bestuur beschouwt het realiseren van deze doelen als een stevige uitdaging, in een tijd waarin het minder vanzelfsprekend is dat het behoud en het uitdragen van dit cultureel en kerkelijk erfgoed op brede maatschappelijke steun kan rekenen.

2. Tweejaarlijks Festival

Het NGF wil de beoefening van dit repertoire zichtbaar en hoorbaar maken onder meer door middel van een tweejaarlijks meerdaags festival. Ook wil het bestuur dit festival benutten als de ontmoetingsplaats van allen die zich in Nederland met het gregoriaans bezighouden. Tegelijkertijd wordt formeel en informeel contact onderhouden met instellingen, gezelschappen, conservatoria en docenten in het ons omringende buitenland (België, Duitsland) die de studie en beoefening van het gregoriaans behartigen. Dat geeft ook anderen de gelegenheid om kennis te maken met en zich te laten inspireren door dit eenstemmig vocale repertoire.

De Stichting organiseert een driedaags festival, dat uniek is in Nederland. Vanaf 2016 vindt het festival plaats in ’s-Hertogenbosch. De komende jaren zal dat ook het geval zijn; in juni 2019 en 2021. Inmiddels is er ook een thuisbasis gevonden voor bestuur en organisatie; De Muzerije in ‘s-Hertogenbosch.
Gregoriaans repertoire wordt er ten gehore gebracht - zo veel mogelijk in samenhang met andere kunstuitingen als dans, beeldende kunst, theater en eigentijdse muziek (zowel vocaal als instrumentaal). Ook wordt een aantal facetten van de bestudering en hedendaagse uitvoeringspraktijk in workshops en lezingen geëxpliciteerd.

Het NGF streeft naar kwalitatief hoogstaande uitvoeringen door Nederlandse en buitenlandse professionele (top)ensembles. Tevens wil het bestuur laten horen hoe het is gesteld met de uitvoerende kwaliteiten van scholae en andere Nederlandse amateur-ensembles.
In deze beleidsperiode wil het bestuur van het NGF ook werken aan de zichtbaarheid van het Festival. Zo worden er tijdens het festival naast de optredens in kerken en concertzalen ook optredens in de open lucht in de stad gehouden. Een [info] markt biedt bezoekers aan het festival gelegenheid op informele en ontspannen wijze de verschillende facetten en uitingen van Gregoriaans te zien en eventueel aan te schaffen.

3. Dag van het Nederlands Gregoriaans[festival]

In de even jaren ( 2018, 2020, 2022 e.v. ) organiseert het NGF een Dag van het Gregoriaans[festival], met een openingsactiviteit, een lezing, een schola-estafette en een concert ter afsluiting van de dag. Waar mogelijk wordt een door het bestuur verstrekte compositieopdracht in première gebracht.
Het zal tevens de dag zijn waarop de deelnemers van het nieuw op te richten Gregoriaans Platform elkaar ontmoeten en met elkaar overleggen over het antwoord op de vraag hoe de studie en de beoefening van het gregoriaans in Nederland het best bevorderd kunnen worden.

Beide, studie en beoefening, staan op dit moment in Nederland sterk onder druk. Universiteiten (faculteit muziekwetenschappen) en conservatoria bieden het vak nauwelijks meer aan. Aan amateur-opleidingen wordt incidenteel aandacht gegeven, maar het ontbreekt aan een gestandaardiseerd opleidingstraject voor zangers (m/v) en schola-leiders.
Deze dag is voor de eerste keer in juni 2018 gehouden, als verbinding tussen de festivals. Uit de evaluatie die we hebben ontvangen van deelnemers en artistieke leiding is gebleken dat dit een succes was. Het bestuur heeft besloten om de volgende cyclus aan te houden; In de oneven jaren het meerdaags Nederlands Gregoriaans Festival, 2019 en 2021 e.v. In de even jaren de dag van het Nederlands Gregoriaans Festival, 2020 en 2022 e.v.

4. Gregoriaans platform

De Stichting NGF acht zich geroepen om samen met anderen een hecht netwerk van organisaties en personen te helpen ontwikkelen. Daarmee kan een levende traditie worden bevorderd, zodat het gregoriaans, cultureel erfgoed en grondslag van veel West-Europese muziek, in Nederland gezongen en bestudeerd blijft worden.

Naast het organiseren van de festivals en de Dag van het Gregoriaans wil het NGF in de huidige beleidsperiode een netwerk helpen oprichten en in stand houden van personen en organisaties die zich inzetten voor het actief doorgeven van het gregoriaans. Concreet denkt het NGF aan de oprichting van een nieuw Gregoriaans Platform. Onder meer zullen de volgende organisaties en personen hiervoor benaderd worden:
•    de stichting Amici Cantus Gregoriani
•    de Gregoriaanse Academie
•    de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
•    de diocesane Sint-Gregoriusverenigingen
•    de docenten gregoriaans van de Nederlandse conservatoria
•    de universitaire docenten muziekgeschiedenis/gregoriaans
•    andere personen die op nationaal en/of internationaal vlak een rol spelen in de studie van het gregoriaans.

5. Educatie

Nieuw in het beleid en daarmee het festival is het thema EDUCATIE. Te onderscheiden in educatie voor hen die nog niet in aanraking zijn gekomen met het Gregoriaans en zij die als amateur in een amateurkoor, schola of koorschool zingen.
Om de traditie levend en levendig te houden is het evident dat de jeugd kennis kan maken met Gregoriaans. Steeds meer professionele ensembles hebben educatie in het aanbod. Voorafgaand aan het festival wordt in samenwerking met een professioneel ensemble een educatieproject inhoud en vorm gegeven en uitgezet in verschillende scholen van voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch en omgeving.
Daarnaast worden er tijdens het festival workshops georganiseerd voor amateurzangers. Professionele zangers uit deelnemende ensembles fungeren als workshopdocenten. Indirect is er sprake van educatie door het bijwonen van de verschillende concerten. Ter inspiratie, stimulering van het zingen van Gregoriaans door amateurzangers.
In wezen betreft het hier het vernieuwen EN onderhouden van de kennis over Gregoriaans.

6. Maatschappelijke functie

Naast de educatie is er de komende jaren meer aandacht voor de maatschappelijke functie. Via educatie is met name de jeugd bereikbaar, in principe ieder kind, iedere scholier en student. Maar er zijn ook volwassenen  en senioren die nog nooit in aanraking zijn gekomen, die we gelegenheid willen bieden om kennis te maken met het Gregoriaans.  Tenslotte zijn er relatief veel ouderen die in het verleden actief dan wel passief met het Gregoriaans in aanraking zijn gekomen. Maar om fysieke en/of mentale redenen daar niet meer aan toe komen. Het is een wetenschappelijk gegeven dat muziek en daarmee ook muzikale herinneringen een bijdrage leveren aan het goed en soms beter functioneren van iemand.
Concreet wordt het beleid van educatie en maatschappelijke functie omgezet in activiteiten voorafgaand en tijdens het festival. Bijvoorbeeld door schoolprojecten in het primair en voortgezet onderwijs en door activiteiten voor ouderen [ zowel voor zelfstandig wonende en zij die in een zorginstelling wonen ].

Een festival zonder vrijwilligers is tegenwoordig ondenkbaar. Het NGF wil een toenemend aantal vrijwilligers inzetten om enerzijds de organisatie en uitvoering van het festival te ondersteunen en anderzijds de vrijwilligers daarmee betekenisvol te laten zijn. Voor het festival, voor anderen en voor zichzelf. We willen actief met een coördinator vrijwilligers aan de slag die een grotere pool van vrijwilligers weet te realiseren en ook de verbinder zal zijn.

7. Bestuur en organisatie

Om deze ambities te realiseren zal het bestuur van de Stichting NGF zich versterken met nieuwe leden die de verschillende aspecten van genoemde activiteiten kunnen behartigen. Het bestuur dient voor de continuïteit en de professionalisering bepaalde onderdelen van de organisatie uit te besteden. Hierbij gaat het om de PR en marketing, fondsenwerving en het coördineren van zakelijke en praktische afspraken. Ook zullen er ter ondersteuning van de werkzaamheden voorafgaande en met name tijdens het festival vrijwilligers gevonden moeten worden.
Het NGF werkt met een artistieke leiding die verantwoordelijk is voor het thema en de daaraan gekoppelde programmering. In de afgelopen drie edities hebben Hans Leenders en Marcel Zijlstra de artistiek leiding gehad. Omdat er een overgangsjaar aan de orde was [ voorheen waren de festivals in even jaren en een andere activiteit in het oneven jaar ] beschikt het festival 2019 al  over een thema dat aanvankelijk voor 2018 werd ingebracht. Hierdoor is de artistieke leiding voor het festival in 2019 al grotendeels gerealiseerd. Het bestuur gaat voor de editie 2021 op zoek naar een nieuwe artistieke leiding.

8. Financiƫn

De afhankelijkheid van subsidiënten, bezoekers en donateurs maakt het realiseren van genoemde doelstellingen extra kwetsbaar.
Ter verkrijging van subsidies en middelen van fondsen wordt in deze beleidsperiode samengewerkt met een fondsenwerver. Professionalisering is ook aan de orde bij de instellingen, overheden die subsidies verstrekken. Dat vraagt dus ook om een meer professionele manier van werken t.b.v. aanvragen.
Het tijdig starten met PR en marketing verhoogt de kans op goede opbrengsten van de concerten en andere activiteiten waarvoor toegangsprijzen worden gevraagd. Ook dat vraagt om verdere professionalisering.
De Stichting Vrienden is in het leven geroepen om donaties te ontvangen waarmee bepaalde zaken van het NGF kunnen worden ondersteund. Het verdient geen verdere toelichting om te stellen dat méér donateurs welkom en nodig zijn. Niet enkel een goede PR zal hier aan bij kunnen dragen maar zeker ook de kwaliteit van de inhoud van het festival.

Bestuur Nederlands Gregoriaans Festival April 2018.