Beleidsplan 2014 - 2017

1. Doel

Het bestuur van de Stichting Nederlands Gregoriaans Festival streeft ernaar ook in de komende vier jaren de statutaire doelstellingen te verwezenlijken. Het bestuur beschouwt het realiseren van deze doelen als een stevige uitdaging, in een tijd waarin het minder vanzelfsprekend is dat het behoud en het uitdragen van dit cultureel en kerkelijk erfgoed op brede maatschappelijke steun kan rekenen.

Het NGF wil een levende en levendige traditie van het gregoriaans bevorderen, in het bijzonder als cultureel erfgoed. Het gregoriaans repertoire vormt een basiselement van de West-Europese muziek en is een verbindende schakel met culturen uit het Midden-Oosten.

2. Tweejaarlijks festival

Het NGF wil de beoefening van dit repertoire zichtbaar en hoorbaar maken onder meer door middel van een tweejaarlijks festival. Ook wil het bestuur dit festival benutten als de ontmoetingsplaats van allen die zich in Nederland met het gregoriaans bezighouden. Tegelijkertijd wordt formeel en informeel contact onderhouden met instellingen in het ons omringende buitenland (België, Duitsland) die de studie en beoefening van het gregoriaans behartigen. Dat geeft ook anderen de gelegenheid om kennis te maken met en zich te laten inspireren door dit eenstemmig vocale repertoire.

De Stichting organiseert een driedaags festival, dat uniek is in Nederland. Gregoriaans repertoire wordt er ten gehore gebracht - zo veel mogelijk in samenhang met andere kunstuitingen als dans, beeldende kunst, theater en eigentijdse muziek (zowel vocaal als instrumentaal). Ook wordt een aantal facetten van de bestudering en hedendaagse uitvoeringspraktijk in workshops en lezingen geëxpliciteerd.

Het NGF streeft naar kwalitatief hoogstaande uitvoeringen door Nederlandse en buitenlandse professionele (top)ensembles. Tevens wil het bestuur laten horen hoe het is gesteld met de uitvoerende kwaliteiten van scholae en andere Nederlandse amateur-ensembles.

3. Dag van het Gregoriaans

In de oneven jaren (2015 en 2017) organiseert het NGF een nationale Dag van het Gregoriaans, met een vriendenconcert, een lezing en een workshop voor dirigenten en scholaleiders. Het zal tevens de dag zijn waarop de deelnemers van het nieuw op te richten Gregoriaans Platform elkaar ontmoeten en met elkaar overleggen over het antwoord op de vraag hoe de studie en de beoefening van het gregoriaans in Nederland het best bevorderd kunnen worden.

Beide, studie en beoefening, staan op dit moment in Nederland sterk onder druk. Universiteiten (fac. muziekwetenschappen) en conservatoria bieden het vak nauwelijks meer aan. Aan amateur-opleidingen wordt incidenteel aandacht gegeven, maar het ontbreekt aan een gestandaardiseerd opleidingstraject voor zangers (m/v) en scholaleiders.

4. Gregoriaans platform

De Stichting NGF acht zich geroepen om samen met anderen een hecht netwerk van organisaties en personen te helpen ontwikkelen. Daarmee kan een levende traditie worden bevorderd, zodat het gregoriaans, cultureel erfgoed en grondslag van veel West-Europese muziek, in Nederland gezongen en bestudeerd blijft worden.

Naast het organiseren van de festivals en de Dag van het Gregoriaans wil het NGF in de huidige beleidsperiode een netwerk helpen oprichten en in stand houden van personen en organisaties die zich inzetten voor het actief doorgeven van het gregoriaans. Concreet denkt het NGF aan de oprichting van een nieuw Gregoriaans Platform. Onder meer zullen de volgende organisaties en personen hiervoor benaderd worden:

  • de stichting Amici Cantus Gregoriani
  • de Gregoriaanse Academie
  • de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
  • de diocesane Sint-Gregoriusverenigingen
  • de docenten gregoriaans van de Nederlandse conservatoria
  • de universitaire docenten muziekgeschiedenis/gregoriaans
  • andere personen die op nationaal en/of internationaal vlak een rol spelen in de studie van het gregoriaans.

Bestuur en organisatie

Om deze ambities te realiseren zal het bestuur van de Stichting NGF zich versterken met nieuwe leden die de verschillende aspecten van genoemde activiteiten kunnen behartigen. Ook zullen er nieuwe vrijwilligers gevonden moeten worden die de nieuwe media kunnen benutten zodat ook andere (nieuwe) doelgroepen zullen worden bereikt. Het NGF zal professioneler moeten worden, in het bijzonder op het gebied van PR en publiciteit, marketing en media.

Financiƫn

De afhankelijkheid van subsidiënten, bezoekers en donateurs maakt het realiseren van genoemde doelstellingen extra kwetsbaar. Daarom zal het NGF in de beleidsperiode zoeken naar versterking van de eigen middelen. Inmiddels is hiertoe de Stichting Vrienden van het NGF opgericht met het doel: het verwerven van legaten en andere schenkingen, en alle andere activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde financiële positie.